ONLINE PAYMENT REGULATION
Regulamin płatności za udział w konferencji International Symposium on Venous Interventions

• 1 Postanowienia ogólne

 1. Przepisy niniejszego regulaminu określają zasady płatności, dokonywanych drogą elektroniczną, za udział w konferencji naukowej ISSID 2021 zwanej dalej „Konferencją”, planowanej w dniach 3-4 grudnia 2021 roku, której Organizatorem jest Gottesson Sp. z o.o., ul. Kustronia 4; 43-300 Bielsko-Biała, NIP 5472163605.
 2. Konferencja posiada stronę internetową, na której opublikowane są szczegółowe informacje dotyczące tego wydarzenia. Znajdują się tam między innymi informacje o zróżnicowanej wysokości opłat za udział w Konferencji, terminie płatności, limicie miejsc oraz wliczonych w cenę usługach dodatkowych. Na stronie internetowej konferencji znajdują się również dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za organizację konferencji.
 3. Strona internetowa Konferencji dostępna jest pod adresem: http://www.venousinterventions.com.pl

• 2 Zgłoszenie udziału

 1. Zgłoszenie udziału w Konferencji następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie Konferencji.
 2. Przesłanie wypełnionego prawidłowo formularza zgłoszeniowego, którego wzór znajduje się na stronie internetowej Konferencji, wraz z dowodem dokonania opłaty za udział w Konferencji, jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem, na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie. Oznacza to również akceptację Regulaminu oraz zobowiązanie się do przestrzegania jego ustaleń.
 3. Termin rejestracji na Konferencję jest określony na stronie internetowej Konferencji. Osoba zgłaszająca swój udział w Konferencji zobowiązuje się do wypełnienia formularza rejestracyjnego poprzez podanie poprawnych danych, zgodnych ze stanem rzeczywistym.
 4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.

• 3 Płatności za Konferencję

 1. Osoba zainteresowana udziałem w Konferencji, dokonująca rejestracji, zobowiązuje się do wniesienia opłaty za udział w Konferencji, zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie internetowej Konferencji.
 2. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia udziału w Konferencji jest dokonanie płatności w terminie określonym na stronie internetowej Konferencji. Datą dokonania płatności jest data wpływu opłaty na konto Organizatora Konferencji.
 3. Płatności mogą być dokonywane przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności on-line.
 4. „Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl” według regulaminu Dotpay S.A.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż wymienione w punkcie 3, na podstawie indywidualnych ustaleń z osobą zainteresowana udziałem w Konferencji.

• 4 Rezygnacja z uczestnictwa w Konferencji

 1. Uczestnik ma możliwość rezygnacji z udziału w Konferencji.
 2. Termin złożenia rezygnacji określa data wpływu powiadomienia do Organizatora Konferencji.
 3. W przypadku rezygnacji z Konferencji w terminie do 15 września 2017, organizator zwróci 100% opłaty za udział w Konferencji.
 4. W przypadku rezygnacji z Konferencji w terminie krótszym niż wymieniony w punkcie 3, Organizator obciąży zgłaszającego 100% całkowitej wartości opłaty za udział w Konferencji .
 5. Nie odwołanie zgłoszenia uczestnictwa upoważnia organizatora do obciążenia zgłaszającego opłatą stanowiącą 100% całkowitej wartości opłaty za udział w Konferencji.
 6. W przypadku odwołania Konferencji z przyczyn leżących po stronie Organizatora, zwróci on pełną opłatę za udział w Konferencji. Organizator może odwołać Konferencję bez podania przyczyn w terminie nie krótszym niż 7 dni przed planowaną datą jego odbycia.
 7. Wszelkie zwroty rozliczanych kwot dokonane zostaną po planowanym terminie zakończenia Konferencji.
 8. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na tę kartę.
 9. Rezygnacja z udziału w Konferencji odbywa się poprzez przesłanie zgłoszenia rezygnacji za pomocą poczty elektronicznej z adresu e-mail podanego przy rejestracji. Zgłoszenie rezygnacji należy przesłać do osób odpowiedzialnych za organizację Konferencji na adresy e-mail podane na stronie internetowej Konferencji.
 10. Rezygnacja z udziału w Konferencji zostanie potwierdzona poprzez e-mail.

• 5 Przetwarzanie danych uczestników Konferencji i zasady bezpieczeństwa

 1. Wszelkie dane osobowe osób uczestniczących w Konferencji przetwarzane są w celu organizacji oraz obsługi Konferencji. Po zakończeniu Konferencji dane przechowywane są w zakresie niezbędnym do rozliczenia płatności.
 2. Gottesson Sp. z o.o. stosuje wszelkie niezbędne środki dla zapewnienia bezpieczeństwa zbieranych danych osobowych, zgodnie z powszechnymi zasadami ochrony danych osobowych oraz poufności informacji.
 3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), uczestnicy Konferencji mają prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także mają prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
 4. Organizator nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o uczestnikach Konferencji z zastrzeżeniem ust.5.
 5. Uczestnicy Konferencji, dokonując rejestracji, wyrażają zgodę na zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora Konferencji informacji o Konferencji wraz z listą osób uczestniczących w Konferencji, zawierającą imię i nazwisko uczestnika, kraj pochodzenia oraz placówkę naukową, z którą jest związany.
 6. Dane podane w systemie płatności online nie podlegają zmianom bądź usunięciu, gdyż stanowią integralną cześć transakcji. Danych zbieranych automatycznie przy dokonywaniu transakcji nie da się zmienić bądź usunąć.
 7. Dokonując rejestracji udziału w Konferencji, uczestnik Konferencji wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w celach szkoleniowych oraz promocyjno-reklamowych w związku z foto i/lub wideo rejestracją Konferencji.
  • 6 Postanowienia końcowe
 1. Obowiązkiem uczestnika jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie nie później niż do 30 września 2018 r.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.
  It is the participant’s responsibility to review these Terms and Conditions.
 4. The Organizer reserves the right to amend these Rules no later than 30 November 2021.
 5. In matters not covered by these Regulations, the provisions of Polish law, including the Civil Code, shall apply accordingly.
  © 2021 Wszstkie prawa zastrzeżone przez Gottesson Sp. z o.o.

Payment Regulations for participation in the conference
International Symposium on Venous Interventions

• 1 General provisions

 1. The provisions of this Regulation define the rules of payment, made by electronic means, for participation in ISSID 2021 Scientific Conference, hereinafter referred to as „the Conference”, scheduled for 3-4 December 2021, organized by Gottesson Ltd., Kustronia 4 treet; 43-300 Bielsko-Biała, TAX number: PL5472163605.
 2. The conference has a website where details of the event are published. These include, among other things, varied fees for participation in the Conference, payment deadlines, seat limits and additional services included. The conference website also includes the contact details of those responsible for organizing the conference.
 3. The conference website is available at: http://www.venousinterventions.com.pl

• 2 Notification of participation

 1. Registration for participation in the Conference is made by filling in and submitting the registration form available on the Conference website.
 2. Submission of a properly completed registration form, whose design is on the Conference website, together with proof of payment for participation in the Conference, is conclusive with the conclusion of the agreement with the Organizer under the terms and conditions described in these Regulations. This also means acceptance of the Rules and a commitment to respect its findings.
 3. The registration deadline for the Conference is set forth on the Conference website. The person submitting his / her participation in the Conference is obliged to fill in the registration form by providing the correct data according to the actual state.
 4. The Organizer shall not be liable for any damages resulting from the entry of wrong participant data into the registration form.
  • 3 Payment for the Conference
 5. The person interested in participating in the Conference, making the registration, is obliged to pay a fee for participation in the Conference, in accordance with the price list available on the Conference website.
 6. The condition for accepting the participation in the Conference is payment made within the time limit specified on the conference webpage. The date of payment is the date of the fee impact on the Organizer’s account.
 7. Payments can be made by wire transfer or online payment system.
 8. „Settlements of payment card transactions and e-money transfer are carried out through Dotpay.pl” according to the regulations of Dotpay S.A.
 9. The Organizer reserves the right to make available other forms of payment than those mentioned in point 3, on the basis of individual arrangements with the person interested in attending the Conference.

• 4 Resignation from the Conference

 1. The participant has the opportunity to resign from participation in the Conference.
 2. The date of resignation determines the date of receipt of the notification to the Organizer of the Conference.
 3. In case of resignation of the Conference by September 15, 2017, the organizer will refund 100% of the fee for participation in the Conference.
 4. In case of resignation from the Conference within the time shorter than mentioned in point 3, the Organizer will charge the applicant 100% of the total fee for participation in the Conference.
 5. Not canceling a participant’s registration authorizes the organizer to charge the applicant a fee representing 100% of the total fee for participation in the Conference.
 6. If the Conference is canceled for reasons attributable to the Organizer, he will reimburse the full fee for participation in the Conference. The Organizer may cancel the Conference without giving a reason for not less than 7 days before the scheduled date of its holding.
 7. Any refund of the cleared amounts will be made after the scheduled closing date of the Conference.
 8. In case of payment with a payment card, the refund will be made directly to this card.
 9. Resignation from the Conference takes place by sending a resignation notice by e-mail from the email address given at the registration. Resignation submissions should be sent to the persons responsible for the organization of the Conference to the e-mail addresses provided on the Conference website.
 10. Resignation from the Conference will be confirmed by e-mail.

• 5 Processing Conference participant data and safety rules

 1. All personal data of persons participating in the Conference shall be processed for organization and service of the Conference. At the end of the Conference the data is stored to the extent necessary to settle the payment.
 2. Gottesson Ltd. It shall take all necessary measures to ensure the safety of collected personal data, in accordance with the general principles of the protection of personal data and the confidentiality of information.
 3. In cases and on the principles set out in the Personal Data Protection Act of 29 August 1997 (Journal of Laws 2002, No. 101, item 926, as amended), conference participants have the right to request the addition, updating, rectification of personal data to temporarily or permanently stop processing or to remove them if they are incomplete, outdated, untrue or have been collected in violation of law or are no longer necessary to meet the purpose for which they were collected and have the right to request written cease of processing their personal data .
 4. The Organizer will not process or share data with other participants about the participants of the Conference subject to paragraph 5..
 5. Participants of the Conference, by registering, agree to include information on the Conference on the Conference Organizer’s website, together with a list of persons participating in the Conference, including the name of the participant, the country of origin and the scientific institution with which it is associated.
 6. The data provided in the online payment system is not subject to change or deletion as they form an integral part of the transaction. Data collected automatically when making a transaction can not be changed or deleted.
 7. By registering for participation in the Conference, a participant of the Conference agrees to use its image for training and promotional and promotional purposes in connection with photo and / or video recording of the Conference.

• 6 Final provisions

 1. It is the participant’s responsibility to review these Terms and Conditions.
 2. The Organizer reserves the right to amend these Rules no later than 30 November 2021.
 3. In matters not covered by these Regulations, the provisions of Polish law, including the Civil Code, shall apply accordingly.
  © 2021 All rights reserved by Gottesson Sp. z o.o.